Roszczenia o usunięcie wad budynków c.d.

POWRÓT

Wasz Zarządca otrzymał kilkanaście e-maili z zapytaniem o szczegóły  cesji wierzytelności na wspólnotę mieszkaniową, w zakresie dochodzenia roszczeń zmierzających do usunięcia wady nieruchomości  wspólnej. Pamiętajmy, że z roszczeniem o naprawienie wad, które powstały w samodzielnych lokalach mieszkaniowych występuje każdorazowo jego właściciel, a nie Wspólnota Mieszkaniowa, której kompetencje ograniczają się do sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, w tym również w zakresie sądowego  dochodzenia roszczeń. Ostatecznie potwierdził to Sąd Najwyższy w dniu 29 stycznia 2014r. uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów (III CZP 84/13), a ta ma moc zasady prawnej.

Oczywiście każdy z właścicieli ma uprawnienia do dochodzenia roszczeń w zakresie posiadanego udziału w części wspólnej, tak z tytułu rękojmi, jak i roszczeń odszkodowawczych, a niedowiarkom przytoczę uchwałę Sądu najwyższego z 23 września 2004r. (III CZP 48/04) „nie budzi wątpliwości, że każdemu nabywcy odrębnej własności lokalu przysługują kontraktowe roszczenia odszkodowawcze związane z wadami nieruchomości wspólnej”.

Developerzy nie są zbyt chętni do usuwania wad w nieruchomości wspólnej, procesy są długotrwałe, kosztowne, dlatego łatwiej jest dochodzić swoich praw jako Wspólnota, również poprzez pozew grupowy. Z roszczeniem może wystąpić grupa minimum 10 poszkodowanych osób, a koszty postępowania w tym trybie są mniejsze niż koszty opłat sądowych, bo tylko 2% wartości pozwu. Wprawdzie ustawa z 17 grudnia 2009r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ogranicza je do spraw dotyczących ochrony konsumentów z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny oraz z tytułu  czynów niedozwolonych, z wyłączeniem o ochronę dóbr osobistych, to jednak zmienia się linia orzecznictwa. I tak Warszawski Sąd Apelacyjny przyjął do rozpatrzenia pozew zbiorowy mieszkańców za domniemane wady w garażu podziemnym wskazując, iż postępowanie grupowe można stosować do szeroko pojętych roszczeń konsumenckich, a nie tylko wymienionych literalnie w ustawie konsumenckiej.

Otworzył tym samym nową ścieżkę w dochodzeniu swoich praw przy roszczeniach o naprawienie wad w nieruchomości wspólnej budynku, tj. w odniesieniu do odpadających tynków zewnętrznych i wewnętrznych, plamach na elewacji wpływających na estetykę budynku, w niewłaściwej izolacji hal garażowych, co powoduje przemarzanie i zacieki na ścianach oraz  powstawanie grzybów i pleśni oraz innych.

Katalog wad i usterek w developerskich budynkach jest szeroki, a  wspólnym mianownikiem jest niedotrzymywanie reżimów technologicznych, „oszczędności” przy budowie oraz niewłaściwa jakość wykonanych prac.

Tak więc prawo daje możliwość dochodzenia swoich praw, potrzebna jeszcze wiedza, cierpliwość i determinacja. Pomoże Wam w tym Wasz Zarządca.

POWRÓT

 153,318 total views,  26 views today